Text je prevzatý z O.Z. Za zdravú a spravodlivú spoločnosť.

Verejná zbierka

„Podpora rodiny sudcu Dalibora Miľana“

zaregistrovaná a povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registrovým číslom 000-2023-019335 ako verejná zbierka na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

Občianske združenie Za zdravú a spravodlivú spoločnosť (združenie), IČO: 54161428, so sídlom Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, sa vzhľadom k neustálemu potláčaniu zmysluplnej diskusie, prenasledovaniu nositeľov iných názorov, postupu verejných orgánov a neopodstatnenému sankcionovaniu s vládnym naratívom nesúhlasiacich odborníkov, rozhodlo v súvislosti s kauzou sudcu Mgr. Dalibora Miľana uskutočniť na základe § 5 ods. 1 zákona č. 162/2014 Z. z. verejnú zbierku, ktorá bude trvať tri mesiace do 1.mája 2023.

Týmto Vás preto chceme požiadať o finančnú pomoc formou zbierky pre rodinu sudcu Mgr. Dalibora Miľana, doteraz prenasledovaného štátnou mocou, ktorého vina podľa štátnych úradníkov spočívala v tom, že počas trvania nátlaku štátnych úradov na obyvateľstvo v súvislosti s tzv. pandémiou COVID 19, sa prijatým opatreniam vzoprel a rozhodol sa pojednávať bez respirátora, za čo  bol viacnásobne podrobený nátlaku zo strany predsedníčky súdu, a keďže dochádzalo k protiprávnemu zasahovaniu do priebehu pojednávania, udelil v súlade s platnými právnymi predpismi (teda oprávnene) poriadkovú pokutu predsedníčke súdu a privolaným príslušníkom PZ SR po opätovnom neuposlúchnutí jeho výzvy. Svoj postoj riadne právne zdôvodnil.Za toto vzoprenie sa štátnej moci a všeobecne pretláčanému obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd pomocou vyhlášok, ktoré na Slovensku na rozdiel od iných štátov nepodliehali v rozpore s článkom 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd súdnemu prieskumu,  je sudca Miľan trestaný štátnou mocou finančným spôsobom tak, že d 18.6 2021 do 30.11 2021 mal znížený základný plat o 20% a od 1.12 2021 až do uplynutia 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho senátu (ktoré je stále neprávoplatné) má znížený základný plat o 60%, čo je pre neho a jeho rodinu mimoriadne citlivá záťaž. 

Štátna moc sa pre odradenie akéhokoľvek odporu zo strany sudcov z tejto kauzy snaží urobiť exemplárny príklad – ide minimálne o 26 mesiacov, kedy nebude sudca Miľan dostávať zásadnú časť svojho platu. Lebo ako sudca sa snažil riadne a svedomito napĺňať svoj sľub a poslanie sudcu, a v rámci toho nielen poukázať na to, že spornými vyhláškami dochádza k neprimeranému obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd, ale aj na to, že štátna moc v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami účelovo zabránila súdnemu prieskumu týchto opatrení (na rozdiel od iných krajín EÚ) Pripomíname, že v Českej republike Najvyšší správny súd konštatoval v desiatkach prípadov nezákonnosť opatrení ministerstva zdravotníctva ČR, ktoré považoval za vedecky nedostatočne zdôvodnené, neprimerané či diskriminačné, a to aj tých, ktoré sa týkali používania respirátorov.

Sudca Miľan doteraz nepodľahol nátlaku štátnej moci a ďalej bojuje za svoje (a aj Vaše) práva, k tomu však potrebuje aj našu pomoc. Veríme, že spravodlivosť zvíťazí a nakoniec dôjde k uznaniu porušenia jeho práv zo strany štátnej moci. Následne bude tento súdny spor slúžiť ako precedens na dovolanie sa práva na spravodlivosť aj pre ostatných (bežných) ľudí, ktorí sa vzopreli závažnému porušovaniu princípov právneho štátu, ku ktorým dochádzalo napriek našim opakovaným upozorneniam, že súdne preskúmanie núdzových opatrení je zárukou proti rizikám zneužitia právomoci výkonnej moci, a že právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky zakotvené v článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa naďalej uplatňujú počas núdzového stavu a mimoriadnych situácií.  V tomto ohľade boli úplne ignorované stanoviská Benátskej komisie.

Vaša pomoc pre rodinu sudcu Miľana má aj svoju symbolickú hodnotu, hodnotu toho že sa vieme spojiť a spoločne za niečo dôležité postaviť, preto  je vítaná akákoľvek suma, či už to bude 1 Euro alebo 100 Eur, ktorú sumu poprosíme uhradiť na transparentný účet IBAN: SK06 8330 0000 0020 0210 2683 s variabilným symbolom zbierky 49315166. Po ukončení čistý výnos zbierky zašleme priamo na účet manželky Mgr.Dalibora Miľana.

Ak sa ukáže, že je na Slovensku dosť ľudí, ktorým záleží nielen na svojom osude, ale sú ochotní podporiť pre spoločnú vec aj iných, zvážime vytvorenie fondu, z ktorého by bolo možné v budúcnosti čerpať prostriedky na humanitárnu pomoc a podporu práve tých osobností, ktoré sú kvôli svojmu postoju, názorom a aktivite v prospech spoločnosti a na ochranu základných ľudských práv a slobôd akýmkoľvek spôsobom prenasledovaní.

JEDEN ZA VŠETKÝCH A VŠETCI ZA JEDNÉHO.

Ďakujeme,

JUDr. Erik Schmidt, predseda združenia

https://bon-sens.sk/verejna-zbierka-na-podporu-rodiny-sudcu-dalibora-m/